ITMAKARNA.SE

MÅLET MED VÅRA ÅTGÄRDER ÄR ATT LÖSA DITT PROBLEM

VÅRAT AVTAL

§ 1. ALLMÄNT

§ 1.1 Avtalsförhållande
Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och ITmakarna (i följande text kallat ITmakarna). Avtalet gäller webbhotells tjänsterna och produkter ITmakarna erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).
1.1 Avtalets omfattning
Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).
1.2 Ändringar av avtalet
ITmakarna förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på ITmakarna”s hemsida (www.itmakarna.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning

2.1 Hur avgiften betalas
Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller Swish via extern part eller annan betalningsform.
2.2 Avtalstiden för abonnemanget
Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.
2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan
För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer itmakarna senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att logga in på ITmakarna”s hemsida. En förnyelse av abonnemanget sker då genom direktbetalning.
Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.
2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad
För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar ITmakarna ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då ITmakarna skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har ITmakarna rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehåll raderas. Kunden är betalningsskyldig för utställd faktura.
2.5 Förändringar av avgifter
Avgiftsändringar informeras via ITmakarna”s hemsida (www.ITmakarna.se). ITmakarna har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.
2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos ITmakarna när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang.
2.7 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till info@itmakarna.se och därefter bekräftar uppsägningen genom att besvara det mail som ITmakarna skickar ut efter kundens begäran.
2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

ITmakarna ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på ITmakarna”s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).
2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos ITmakarna.
2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar ITmakarna från kunden ut en avgift på 350 kronor inklusive moms.

3. Support och underhåll

3.1 Planerade driftstopp
Vid varje planerat driftstopp ska ITmakarna meddela kunden minst en dag innan avbrottet. ITmakarna meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står ITmakarna fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).
3.2 Supporttider
 ITmakarna förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på ITmakarna”s hemsida.
3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell
Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar ITmakarna för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på ITmakarna”s servrar. För webbhotell sparar ITmakarna kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock ITmakarna fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

ITmakarna tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av ITmakarna.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot ITmakarna innebär att:
– inte bryta mot svensk lag.
– enbart nyttja den tjänst hos ITmakarna som kunden beställt.
– inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
– i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för ITmakarna eller annan.
– alltid kontakta ITmakarna genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
– uppdatera sina personuppgifter.
– om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget (undantaget Återförsäljare, se 5.1).
– enbart lägga in domäner i ITmakarna”s system som ägs av kunden.
– inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.
5.2 Kundens avtalsbrott
ITmakarna har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och ITmakarna. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i ITmakarnas ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till ITmakarna för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.
6.1 Personuppgiftsbiträdesavtal
Genom användandet av ITmakarnas tjänster binder sig kunden till det för tiden gällande personuppgiftsbiträdesavtalet

7. Övriga villkor

7.1 Domännamn
Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra.
7.2 IIS registreringsvillkor
Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn
7.3 Extratjänster/produkter
Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med ITmakarna. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med ITmakarna. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.
7.4 Domäner
För samtliga domäner som ITmakarna registrerar åt kunden ska kunden stå som ägare (om kunden inte önskar annat) och ITmakarna som eventuell teknisk/administrativ kontakt.
7.5 Tillämplig lag och tvist
På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan ITmakarna och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.
ÖVRIG INFORMATION
§ 2.2 Avtalsperiod
Avtalsperioden gäller för den tiden kunden betalar för sitt konto, Betalar kunden för 3 mån gäller 3 månaders avtal etc
I övrigt tillämpar vi inga bindningstider och som kund har man inte heller någon uppsägningstid på sitt konto, Dessa villkor gäller även gratiskonton.
Tillfälliga priser / Kampanjpriser
Tillfälliga kampanjpriser eller liknande påverkar ej pågående avtal.
Kund skall omgående informera ITmakarna om ev. ändringar i e-postadress eller telefonnummer.

 ITmakarna ansvarar ej för innehåll eller dess riktighet i kunds material som publiceras på köpt domän. ITmakarna kan inte hållas skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. ITmakarna ansvarar ej för fel i programvara, vilken distribueras tillsammans med tjänst men ej utvecklats av ITmakarna. ITmakarna är inte heller skadeståndsskyldiga om intrång görs på ITmakarna´s resurser och tillskansar sig tillgång och/eller förstör/förändrar information.
Datasäkerhet
ITmakarna kan ej hållas ansvarig för eventuell förlust av data på grund av mjuk- eller hårdvarufel. Kund är därför själv ansvarig att alltid tillhandahålla egen backup av filer och databaser utöver den normala som ITmakarna tillhandahåller som kund själv kan göra via kontrollpanelen.
Kund är fullt ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.
Vidareförsäljning
Kund äger ej rätt att sälja hela eller delar av tjänst till annan person eller organisation utan separat avtal om detta. Detta gäller ej Kund som är registrerad återförsäljare för ITmakarna.
ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH ABONNEMANGSAVGIFT
ITmakarna äger rätt att med omedelbar verkan genomföra ändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar eller annan liknande omständighet utanför ITmakarna´s kontroll vilken direkt påverkar tjänste och/eller dess avgifter. Vid större ändringar av tjänsten som ITmakarna anser vara till väsentlig nackdel för Kund, eller vid höjning abonnemangsavgiften, skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet. Detta gäller ej om Kund förutbetalt en periodavgift för kvartal, halvår eller helår. Gällande prishöjning träder ikraft först då Kund förlänger avtalet.